لوگو سامانه قم
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

موضوع:

در این مقاله میخوانید: " خانه‌سازی در تهران دو برابر می‌شود؟ "

فهرست مطالب

مرکز آمار ایران گزارش بررسی نتایج طرح “گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور” در فصل تابستان سال ١٤۰٢ را منتشر کرد.

به گزارش تسنیم، در شهر تهران، در تابستان سال ١٤۰٢، تعداد ١٣٧٣٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٤٣، ٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٧.٢ درصد افزایش داشته است.

‏متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٢ واحد بوده است.

تعداد ١٩۰٣ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان ١٤۰٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٣٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٩.٨ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در تابستان ١٤۰٢ بالغ بر ٢٤٨٩ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٤٨، ٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١۰.٢ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی ١٣۰٨ مترمربع بوده است.

بر اساس این گزارش، در کل نقاط شهری کشور، در تابستان سال ١٤۰٢، تعداد ٩١٤٥٣ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٧، ٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٦.٦ درصد کاهش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٣.٨ واحد بوده است.

تعداد ٢٣٩١٨ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ١٤۰٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ١٩، ١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢١.٢ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در تابستان ١٤۰٢ حدود ١٦٤٩٧ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.٥ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٦٩۰ مترمربع بوده است.

منبع: فرارو

تبلیغات